โครงการค่ายหุ่นยนต์ โรบัวตอง

 

โครงการค่ายหุ่นยนต์ โรบัวตอง 2552

 

Robotong III Web Site

การเรียนรู้ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังอันสำคัญของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกล การปลูกฝังความใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน และนักศึกษาให้เห็นจริง และได้ลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมหุ่นยนต์ นับว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์มีการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมหุ่นยนต์ตามโจทย์การแข่งขัน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติ และใช้ความคิด สร้างสรรค์เพิ่มเติมในการพัฒนาการทำงานของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก และเป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศกาลบัวตอง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เป็นการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสังคมขององค์กร

 

INFO

กิจกรรม

6-9 ธันวาคม 2552 (4-11 ธันวาคมรวมเดินทาง)

ค่ายหุ่นยนต์ขนาดเล็ก 30 คน รับ ป. 5 ถึง ม. 3 จากหมู่บ้านต่างๆรอบข้าง

เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาจางเหนือ และโรงเรียนโดยรอบจำนวน 30 คน เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ในสถานที่ห่างไกล โดยรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่หก ถึงมัธยมศึกษาปีที่สาม ระยะเวลาการเรียนรู้สามวัน ในการเรียนรู้ การควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์โดยใช้โปรแกรมเบื้องต้น

ค่ายหุ่นยนต์ ที่จัดขึ้นนอกจากมีเป้าหมายสำหรับนักเรียน ยังสร้างโอกาสให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการฝึกเป็นผู้ให้ และบำเพ็ญประโยชน์จากความรู้ที่ได้รับในการศึกษาอุดมศึกษา ถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นต่อไปในการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักศึกษาที่ดำเนินการแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ วางโครงการ ประชาสัมพันธ์ บริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง เป็นการฝึกการทำงานเป็นทีม สร้างภาวะผู้นำ และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะฯ ทำดีเพื่อในหลวง

รายละเอียดโครงการ

ในกิจกรรม ค่ายหุ่นยนต์ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มาจากโรงเรียนแม่นาจางเหนือ ที่เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่า ปากากะยอ และโรงเรียนโดยรอบในเผ่าอื่นๆ อนึ่งบริเวณโรงเรียนแม่นาจางเหนือ ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง นักเรียนในละแวกต้องการโอกาสที่จะสัมผัสการเรียนรู้เชิงเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักเรียนพื้นราบ  ในโครงการนี้นักเรียนจำนวน 45 คน จะได้รับการอบรมและนำเอาความรู้ความเข้าใจที่ได้ศึกษา มาบูรณาการส่งให้เกิดผลการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนเป็นไปตามความต้องการได้ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว และผู้เรียนมีความสุขในการหาความรู้ดังกล่าว ที่จะทำให้หุ่นยนต์ของตนเองสามารถทำให้บรรลุตามโจทย์ที่กำหนด และสั่งสมประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงหนึ่งคนต่อหนึ่งกลุ่ม และมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 200 คน ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2552

โครงการอีกส่วนหนึ่งเป็นโครงงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ดูแบบที่นี่->Robotong-Ele ของโรงเรียนทั้งระบบ พร้อมทั้งติดตั้งคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ทจำนวน 10 เครื่อง  โดยมีนักศึกษาคณาจารย์ เข้าร่วมประมาณ 70 คน

กำหนดการ

ระยะเวลาโครงการ 4-11 ธันวาคม 2552

กิจกรรม


ผู้รับผิดชอบ

•รศ. เวช วิเวก

•รศ. ดร. วรา วราวิทย์


รศ. ดร. วรา วราวิทย์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

31 ตุลาคม 2552ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ


 1. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

 2. สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (TRS)

 3. สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช)

 4. สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA)

 5. สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ

 6. บริษัท A. P. Y. Engineering Co.,Ltd.

 7. บริษัท Datacraft (Thailand) Limited

 8. บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จก.

 9. บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด

 10. บริษัท MRV Trade & Service จำกัด

 11. บริษัท Auto Info จำกัด

 12. บริษัท ธาดาดล จำกัด

 13. บริษัท Inter System Consultant จำกัด

 14. คุณอัญชลี  พิริยะกุลชัย

 15. บริษัท ซิลิคอน คร้าฟ เทคโนโลยี จำกัด

 16. บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด

 17. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)